• کاغذ صافی GF سایز ۴۷

  0 out of 5

  کاغذ صافی GF/A سایز ۴۷ میلیمتر واتمن انگلستان

  کاغذ صافی GF/B سایز ۴۷ میلیمتر واتمن انگلستان

  کاغذ صافی GF/C سایز ۴۷ میلیمتر واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۵۸۹...

  1.00 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۵۸۹٫۱ باند مشکی ۱۵ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۲ باند سفید ۱۵ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۳ باند آبی ۱۵ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۵۸۹...

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۵۸۹٫۱ باند مشکی ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۲ باند سفید ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۳ باند آبی ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۵۸۹...

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۵۸۹٫۱ باند مشکی ۱۱ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۲ باند سفید ۱۱ سانت واتمن انگلستان

  گرید ۵۸۹٫۳ باند آبی ۱۱ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۵۸۹...

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۵۸۹٫۱ باند مشکی سایز ۹ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۵۸۹٫۲ باند سفید سایز ۹ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴ سایز ۹ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴ سایز ۱۱ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴ سایز ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۴۰و۴۱و۴۲و۴۳و۴۴ سایز ۱۵ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی گرید ۲

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۲ سایز ۹ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۲ سایز ۱۱ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۲ سایز ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۲ سایز ۱۵ سانت واتمن انگلستان

 • کاغذ صافی

  کاغذ صافی گرید ۱

  0 out of 5

  کاغذ صافی گرید ۱ سایز ۹ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۱ سایز ۱۱ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۱ سایز ۱۲٫۵ سانت واتمن انگلستان

  کاغذ صافی گرید ۱ سایز ۱۵ سانت واتمن انگلستان

  تماس بگیرید
 • فیلتر سرسرنگی

  فیلتر سرسرنگی استات...

  0 out of 5

  فیلتر سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(PTFE ) – فیلتر سرسرنگی استات سلولز ۰٫۴۵ و ۰٫۲۵ میکرون استریل  سارتریوس آلمان

  جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید-۰۲۱۴۴۹۷۵۲۸۷-۰۹۱۲۱۸۹۴۳۷۴-۰۹۳۵۵۱۰۷۸۸۶

  تماس بگیرید
 • کاغذ صافی ممبران...

  0 out of 5

  ممبران فیلتر استات سلولز ۰٫۴۵ میکرون ۴۷ میلیمتر غیر استریل سارتریوس آلمان

  ممبران فیلتر استات سلولز ۰٫۲ میکرون ۴۷ میلیمتر غیر استریل سارتریوس آلمان

  جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید-۰۲۶۳۲۲۶۴۹۲۰-۰۹۱۲۱۸۹۴۳۷۴-۰۹۳۵۵۱۰۷۸۸۶

 • کاغذ صافی ممبران...

  0 out of 5

  ممبران فیلتر نیترات سلولز ۰٫۲ میکرون ۴۷ میلیمتر استریل ساخت سارتریوس آلمان

  ممبران فیلتر نیترات سلولز ۰٫۴۵ میکرون ۴۷ میلیمتر استریل ساخت سارتریوس آلمان

  جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید-۰۲۶۳۲۲۶۴۹۲۰-۰۹۱۲۱۸۹۴۳۷۴-۰۹۳۵۵۱۰۷۸۸۶